Vælg en side

Generelle handelsbetingelser – Erhverv

Senest revideret med virking fra marts 2017

Gyldighed og anvendelse
Nærværende Generelle Handelsbetingelser – Erhverv (herefter betegnet som ”Handelsbetingelserne”) finder anvendelse i den til enhver tid gældende udgave for alle tilbud, aftaler, ordrer, ordrebekræftelser, salg og leverancer mellem OIL! tank & go ApS (herefter betegnet som ”OIL!”) og erhvervsdrivende kunder (herefter betegnet som ”Køber”). Nærværende udgave erstatter alle tidligere udgaver af Handelsbetingelserne.

Ugyldighed af en flere af nedenstående bestemmelser eller særskilt aftalte vilkår berører ikke gyldigheden af øvrige bestemmelser.

Såfremt Købers bestillingssedler, e-mail eller lignende indeholder Købers almindelige handelsbetingelser eller tilsvarende bestemmelser, er det udelukkende nærværende Handelsbetingelser, der er gældende. Modsigende eller afvigende betingelser fra Købers side finder således ikke anvendelse. Dette gælder også, hvis OIL! gennemfører en aftale uden udtrykkeligt at gøre indsigelse mod Købers betingelser. Parternes evt. skriftlige aftale, Handelsbetingelserne, tillægsbetingelser og produktspecifikke aftalevilkår fraviges ikke, medmindre OIL! skriftligt og specifikt har samtykket hertil.

Sideløbende med Handelsbetingelserne gælder nedenstående produktspecifikke tillægs-betingelser og aftalevilkår:

– Tillægsbetingelser – brændstoffer
– Aftalevilkår for OIL! Firmakort

Såfremt der er lavet en separat skriftlig aftale mellem Køber og OIL!, gælder denne sideløbende med Handelsbetingelserne, dog således at bestemmelserne i en sådan skriftlig aftale går forud for bestemmelserne i Handels-betingelserne samt tillægsbetingelser og produktspecifikke aftalevilkår. I forholdet mellem Handelsbetingelserne og tillægsbetingelserne samt produktspecifikke aftalevilkår går Handelsbetingelserne forud for tillægsbetingelserne og produktspecifikke aftalevilkår.

Den omstændighed, at OIL! evt. ikke benytter sine beføjelser ifølge parternes evt. skriftlige aftale, Handelsbetingelserne, tillægsbetingelserne eller produktspecifikke aftalevilkår, købeloven eller gældende kutymer, afskærer ikke OIL! fra efterfølgende at påberåde sig de(n) pågældende beføjelse (r).

OIL! er til enhver tid berettiget til med 1 måneds varsel at ændre i Købers vilkår i henhold til særskilt aftale, Handelsbetingelserne, tillægsbetingelser eller produktspecifikke aftalevilkår. Dette gælder alle vilkår herunder, men ikke udtømmende, rabat, bonus, betalingsbetingelser, fakturerings-terminer, præcedens, m.v.
Handelsbetingelserne kan fremsendes på mail ved henvendelse til OIL!.
Handelsbetingelserne er frit tilgængelige på hjemmesiden www.oil-tankstationer.dk.

Leveringstider
OIL! tilstræber, at levering foretages inden for oplyste leveringstider. Oplyste samt generelt anførte leveringstider, f.eks. på hjemmeside, er alene vejledende.

Forsinket levering
Er der indgået aftale om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse med en leverance ikke ret for Køber til at annullere den pågældende ordre, før Køber ved skriftlig meddelelse til OIL! har fastsat en rimelig frist for levering og angivet, at Køber agter at annullere den pågældende leverance, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist.
Såfremt levering ikke er sket inden for den af Køber fastsatte frist, er Køber herefter berettiget til, ved skriftlig meddelelse til OIL!, at annullere den pågældende leverance. Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse.
Forsinkelse med én leverance giver ikke Køber adgang til at annullere/hæve hverken tidligere eller senere leverancer.
Hvis forsinkelse ved levering skyldes Købers forhold, forlænges leveringstiden i den omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Om vinteren skal Køber tilsikre, at der er ryddet for sne og is, så det er muligt at levere/aflæsse sikkert.

Levering af fast kvantum i en periode
Medmindre andet fremgår af parternes aftale, udgør den aftalte mængde et fast kvantum til successiv levering jævnt fordelt over den aftalte periode i henhold til de fastsatte vilkår og den aftalte pris.
Den aftalte mængde udgør det maksimale kvantum til levering, og et eventuelt større forbrug købes til gældende dagspris.

Aftages ikke successivt (jævnt fordelt over den aftalte periode) en mængde, som forholds-mæssigt svarer til den aftalte mængde, er OIL! berettiget til at reducere restmængden forholdsmæssigt på grundlag af den allerede aftagne mængde.
Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end den aftalte mængde, eller er Køber ophørt med at aftage inden aftaleperiodens udløb, er OIL! efter eget valg berettiget til:

– at betragte restmængden som annulleret;
– at lade restmængden forudfakturere til den aftalte pris;
– at foretage differenceafregning for restmængde, således at Køber for restmængden faktureres forskellen mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved aftaleperiodens udløb-/ophør af aftagelse; og
– at kræve betaling af kvantumrabat ydet på grundlag af den samlede aftalte mængde.

Aftaleperioden og restkvantum i henhold til aftalen fremgår af den månedlige status-opgørelse.
Efterfølgende ændringer i Købers produktions-forhold fritager ikke Køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Ejendomsret og risikoovergang
Ejerskab og risiko for olie og varer overgår til Køber ved levering på Købers adresse i Købers tank, når OIL! forestår levering. Ved forsendelseskøb følger risikoens overgang overgivelsen til fragtfører eller dennes repræsentant. Såfremt Køber selv foretager afhentning, eller der er aftalt en konkret incoterm, overgår ejerskab og risiko ved afhentningen på depot.
Levering kan foretages uden at Køber eller dennes repræsentant er til stede og kvitterer for modtagelsen.
Uanset en levering har fundet sted, forbeholder OIL! sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling har fundet sted.

Reklamation
Køber skal straks efter leverancen kontrollere følgesedlens indhold, samt at den bestilte mængde er leveret, og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overens-stemmelse med det aftalte.
Såfremt dette ikke er tilfældet, er Køber forpligtet til straks at give skriftlig meddelelse til OIL!. Reklamerer Køber ikke straks efter, at Køber har eller burde have konstateret en kvalitetsmæssig eller mængdemæssig mangel ved det leverede produkt og under alle omstændigheder senest 5 dage efter levering, kan Køber ikke senere reklamere over mangler ved leverancen.
Leverancen skal stadig være ublandet/adskilt og der skal i tilstedeværelsen af en af OIL!s repræsentanter udtaget en prøve på mindst en liter hhv. 1 kg fra den reklamerede leverance.
Stemmer OIL!s opmåling af de leverede mængder og Købers måling ikke overens, skal OIL!s måleresultat anses for det rigtige, med mindre det kan påvises, at OIL!s måleinstrumenter eller målemetoder er behæftet med fejl, der øver mærkbar indflydelse på måleresultatet.

Mangelbeføjelser
OIL! kan efter eget valg afhjælpe eventuelle mangler ved efterlevering/omlevering inden for rimelig tid eller ved at meddele Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen.
Køber har ikke ret til yderligere mangel-beføjelser, såfremt OIL! afhjælper manglerne ved efterlevering/omlevering eller meddeler Køber et forholdsmæssigt afslag.
Såfremt OIL! ikke foretager afhjælpning eller efterlevering/omlevering inden rimelig tid, kan Køber annullere for så vidt angår den del af leverancen, der er mangelfuld. Mangler ved én leverance berettiger således ikke til annullering/ophævelse af hele aftalen. Køber kan ikke gøre brug af andre mangelbeføjelser. Som angivet nedenfor er OIL! aldrig ansvarlig for nogen form for indirekte skader eller følgeskader.

Produkt- og sikkerhedsdatablade
Produkt- og sikkerhedsdatablade kan fremsendes på mail ved henvendelse til OIL!.

Priser
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, afgifter og skatter. Prisen er noteret pr. enhed.
Alle priser er med forbehold for pris- og trykfejl.

Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb
Gældende afgifter fremgår på hjemmesiden www.skat.dk. I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, hvor den pågældende afgift pålægges OIL!, har OIL! ret til at overvælte afgiften på Køber.
Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførsel af skatter, bidrag, gebyrer el. lign. samt i tilfælde af valutareguleringer.
Endvidere kan et beløb svarende til OIL!s skønnede omkostninger tillægges prisen i tilfælde af indførsel af offentlige påbud eller forbud vedrørende varens indhold, behandling eller produktionsmetode.
For yderligere oplysninger, herunder regler vedrørende afgiftsfritagelser og godtgørelser, henvises til nyhedsbreve og vejledninger på www.skat.dk.

Kredit og betaling
Betalingsbetingelsen, herunder forfaldsdagen, fremgår af fakturaen.
Enhver betalingsoverskridelse er væsentlig og berettiger OIL! til at ophæve samarbejdet uden varsel.
OIL! kreditvurderer løbende alle kunder og kan i enhver aftaleperiode uden varsel og uden yderligere begrundelse stille krav om bank-garanti eller forudbetaling. Stiller køber ikke bankgaranti eller foretager forudbetaling, er OIL! berettiget til, til enhver tid, at ophøre med at foretage levering. Dette gælder også for ordrer, som OIL! har bekræftet at ville levere. Såfremt OIL! stiller krav om bankgaranti eller forudbetaling i en kontrakt-periode, er Køber berettiget til at udtræde af aftalen.
Betaling for modtaget leverance skal, for at være foretaget rettidigt, være til rådighed for OIL! på forfaldsdatoen. Betales faktura ikke rettidigt, beregnes morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdag.
Såfremt udestående beløb ikke er modtaget rettidigt, og OIL! må udstede en betalings-påmindelse pålægges et gebyr på kr. 250,00 for hver betalingspåmindelse.
Ny levering vil ikke kunne finde sted, hvis Køber har en forfalden saldo.

Erstatningsansvar
Nedenstående om erstatningsansvar for OIL! gælder med forbehold for, hvad der i øvrigt følger i henhold til Handelsbetingelserne.
OIL! er alene erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af mangler ved leverede produkter og produktskade forårsaget af en defekt ved leverede produkter, såfremt skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra OIL!s side.
Forvolder en af OIL! leveret vare person-skade som følge af en defekt ved varen, hæfter OIL! alene i det omfang, dette følger af ufravigelige retsregler.
Det er en betingelse for OIL!s erstatnings-ansvar, at Køber nøje har fulgt OIL!s og/eller producentens anvisninger.
OIL! er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning ydet af OIL! samt markeds-orienteringer eller vurderinger offentliggjort af OIL!, f.eks. på OIL!s hjemmeside.

OIL!s erstatningsansvar kan i forhold til hvert enkelt tilfælde (skade/leverance) ikke over-stige DKK 10 mio. – såvel i relation til produktansvar som et eventuelt mangelansvar – og kan i relation til en enkelt Køber på årsbasis ikke overstige DKK 20 mio.
I det omfang OIL! måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand, herunder produktansvar som følge af varer leveret til Køber, er Køber forpligtet til at holde OIL! skadesløs for sådan skade eller tab, som OIL! efter det ovennævnte ikke er erstatningsansvarlig for.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod OIL! eller Køber om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part skriftligt herom.
Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod OIL! på grundlag af en produktskade.

Uanset at OIL! måtte gøres ansvarlig over for Køber eller tredjemand i medfør af reglerne om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld levering, er OIL! ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af goodwill, tabt fortjeneste og tab, som er opstået ved Købers manglende kontraktmæssige opfyldelse af sine forpligtelser over for tredjemand.
OIL! er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med (hverken Købers eller senere omsætningsleds) hjemtagelse/tilbage-trækning af et af Køber solgt produkt, herunder hvor Købers produkt er fremstillet ved brug af leverancer fra OIL!.

Ansvar – følgeskader
OIL! hæfter ikke for skader, herunder oliespildsskader, der er opstået som følge af mangler ved Købers tankanlæg herunder manglende tømning, utilstrækkelig rengøring eller forkert opbevaring, hvilket også gør sig gældende for tromle- eller pakkevarer.

OIL! hæfter ikke for skader eller tab som følge af forsinket levering eller tørløb, hvor kunden er tilmeldt graddagslevering, dato-levering eller andre former for automatisk levering af brændstof eller olie.

Force majeure
OIL!s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller lignende forhold, som OIL! og deres sædvanlige leverandør ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering.
Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslag-læggelse, (lokale) strejker, blokader og/eller lockout, slowdown, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller (lokale) dårlige vejr-forhold, sne og is vanskeligheder, vare-knaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler og/eller arbejdskraft, krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæne-foranstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførselsforhold med hensyn til råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, forsinkelser af skib eller tankvogn, som anvendes til levering, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, produktionsvanske-ligheder/nedsat produktion og levering fra OIL!s leverandører samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.

Overdragelse af rettigheder og forpligt-elser
Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand uden at have modtaget skriftlig accept fra OIL!.
OIL! kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand med uændrede vilkår for køber generelt eller for at tilsikre ordreopfyldelse.

Fortrolighed
De aftalte betingelser og priser er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart.

Tvister
Dansk ret er gældende for parternes rets-forhold og parternes aftale.

Enhver tvist i forbindelse med aftalen, her-under tvister om aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for OIL!s værne-ting. OIL! har dog ret til at sagsøge Køber ved dennes værneting, hvis Køber har misligholdt sin betalingsforpligtelse.

OIL! tank & go ApS
Andkærvej 26
DK-7100 Vejle
CVR-nr.: 36 55 28 16
(23. marts 2017)