OIL! Firmakort – når det skal være nemt og bekvemt.

OIL! Firmakort - når det skal være

nemt og bekvemt

OIL! Firmakort – når det skal være nemt og bekvemt.

OIL! Firmakort - når det skal være

nemt og bekvemt

OIL! Firmakort – når det skal være nemt og bekvemt.

OIL! Firmakort - når det skal være

nemt og bekvemt

Tænk hurtigt
Tank billigt

Aftalevilkår for OIL! Firmakort

Gælder for OIL! Firmakort udstedt af OIL! tank & go ApS, Andkærvej 26, 7100 Vejle.

1. Anvendelsesmuligheder

OIL! Firmakort er et betalingskort, der kan anvendes ved betaling af benzin og diesel på OIL! tank & go tankstationer i Danmark. Endvidere kan OIL! Firmakort anvendes til betaling af bilvask hos OIL!’s samarbejdspartnere på bilvask.

Oversigt over de forskellige bilvaskeleverandører forefindes på OIL!’s hjemmeside www.oil-tankstationer.dk.

2. Generelle vilkår for anvendelse og opbevaring af OIL! Firmakort

Aftalen om anvendelse af OIL! Firmakort indgås mellem kunden (herefter betegnet som ”Kontohaver”) og OIL! tank & go ApS (herefter betegnet som ”OIL!”). Ved underskrift af ”Ansøgning om OIL! Firmakort” accepterer Kontohaver nærværende aftalevilkår. OIL! Firmakortet må kun anvendes af den person eller til det køretøj, som OIL! Firmakortet er udstedt til. OIL! Firmakort må udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål.

Når du tilmelder dig OIL! Firmakort, accepterer du samtidig at modtage markedsføring på e-mail fra OIL! tank & go om firmakortets brug, aktuelle priser og andre nyheder om vores tankstationer. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at frabede dig markedsføring. I så fald vil din Firmakortaftale samtidig ophøre.

Til hvert OIL! Firmakort udstedes der en 4-cifret PIN-kode. Kontohaver kan selv vælge en PIN-kode på ansøgningen til OIL! Firmakortet. Hvis der ikke vælges en PIN-kode på ansøgningen, udstedes koden maskinelt. Koden skal holdes hemmelig for uvedkommende og må ikke opbevares sammen med OIL! Firmakortet. OIL! Firmakortet og PIN-koden må ikke efterlades i køretøjet. Køb på OIL! Firmakort sker ved brug af elektroniske kortterminaler og indtastning af PIN-koden.

Der kan udstedes flere OIL! Firmakort til samme konto med eget kortnummer. Kontohaver kan vælge en individuel tekst og en individuel PIN-kode for hvert OIL! Firmakort på ansøgningen.

OIL! Firmakortet er gyldigt frem til udløbet af den måned, der er anført på kortet. OIL! Firmakortet fornyes automatisk, såfremt aftalen om OIL! Firmakortet ikke opsiges. Hvis OIL! Firmakortet ikke har været anvendt i 12 måneder, kan det spærres uden varsel.

OIL! har ret til at udstede et nyt kort og en ny PIN-kode til Kontohaver, såfremt udstedelsen af et nyt kort eller en ny PIN-kode er nødvendig af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager.

Kontohaver kan til enhver tid og uden varsel opsige aftalen om OIL! Firmakortet. OIL! kan til enhver tid opsige aftalen om OIL! Firmakortet med 1 måneds varsel.

Ved aftalens ophør skal Kontohaver destruere alle OIL! Firmakort på forsvarlig vis. Kontohaver hæfter fortsat for køb, herunder køb som følge af andres uberettigede brug af kortet, hvis OIL! Firmakortet ikke destrueres på forsvarlig vis.

Kontohaver er ikke berettiget til at overdrage hele eller dele af kortaftalen om OIL! Firmakortet til tredjemand uden OIL!s skriftlige samtykke. OIL! kan overdrage hele eller dele af kortaftalen om OIL! Firmakortet til tredjemand eller et andet selskab i OIL! koncernen uden Kontohavers samtykke.

Ved brug af OIL! Firmakort som betaling af bilvask hos OIL!’s samarbejdspartnere,  er det alene den enkelte samarbejdspartner,  der er leverandør af varen og alene den enkelte samarbejdspartner, der er ansvarlig for den leverede vare. Disse køb reguleres af den enkelte vaskeleverandørs handelsvilkår med hensyn til service- og produktansvar, reklamation, mangler, levering og erstatningsansvar inklusiv følgeskader.

3. Hæftelse

Kontohaver hæfter for ethvert køb, der er foretaget med OIL! Firmakortet, herunder køb som følge af andres uberettigede brug af kortet. Dette gælder dog ikke i tilfælde af fejlregistrering eller for køb, der måtte finde sted, efter at OIL! har modtaget underretning om, at OIL! Firmakortet skal spærres. Underretning skal ske til OIL! på telefon 76 409 409.

Kontohaver skal omgående underrette OIL!, hvis OIL! Firmakortet eller PIN-koden er bortkommet, en uvedkommende får kendskab til PIN-koden, Kontohaver får mistanke om, at OIL! Firmakortet er blevet kopieret, eller Kontohaver på anden måde får mistanke om, at OIL! Firmakortet kan blive anvendt uberettiget.

4. Køb og betaling

Køb opgøres normalt månedsvis. Kontohaver modtager ved udgangen af hver måned en faktura indeholdende oplysninger om kontoens køb siden sidste faktura og en samlet skyldig saldo. Betaling skal foretages via tilmelding til Nets LeverandørService.

Saldoen skal udlignes senest ved forfald med betaling til OIL! Såfremt betaling ikke sker rettidigt, forbeholder OIL! sig ret til at inddrage OIL! Firmakortet eller spærre for benyttelsen heraf, indtil betaling er modtaget.

5. Gebyrer og renter

OIL! kan opkræve faktura-, oprettelses-, års- eller kortgebyr for OIL! Firmakort.
Morarenten udgør 2% pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdag. Ved for sen betaling sender OIL! en betalingspåmindelse, der pålægges et rykkergebyr på kr. 250 inkl. moms. Er yderligere betalingspåmindelser nødvendige, pålægges der yderligere kr. 250 inkl. moms i rykkergebyr.

6. Kreditværdighedsvurdering og sikkerhed

OIL! foretager vurdering af virksomhedens kreditværdighed ved at indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og bankforbindelser, der kan danne grundlag for en vurdering af Kontohavers kreditværdighed såvel i forbindelse med ansøgningen som efter udstedelsen af OIL! Firmakort. Ved ansøgningen om OIL! Firmakort giver Kontohaver tilladelse til, at OIL! kan indhente og behandle oplysningerne. Såfremt Kontohaver er en persondrevet virksomhed eller I/S, hvor OIL! har behov for at behandle ejerens CPR-nr. til at foretage vurderingen af kreditværdighed, indhenter OIL! samtykke fra ejeren til dette formål. Dette sker nedenfor, og er nærmere beskrevet i OIL!’s persondatapolitik

OIL! kan uden yderligere begrundelse afvise enhver ansøgning om OIL! Firmakort. OIL! kan betinge udstedelsen af OIL! Firmakort af, at der stilles sikkerhed i form af bankgaranti eller lignende.

7. Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger om indkøb m.v.

OIL! er dataansvarlig for de personoplysninger, der fremgår af ansøgningen. Oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anvendt til at indgå og opfylde en aftale med dig, herunder i forbindelse med kreditvurdering, udsendelse af faktura, m.v. Til brug for fakturering og bogføring registreres kortnummer, købsbeløb, mængde, indkøbssted samt dato og tidspunkt. Ved mistanke om misbrug og overgivelse af skyldige beløb til inkasso, videregives oplysninger om navn, adresse, fødselsdato/CVR nr. og skyldige beløb til kreditoplysningsbureau og/eller advokat.

I det omfang OIL! Firmakort anvendes om betalingsmiddel hos OIL!’s samarbejdspartnere, udveksler den enkelte samarbejdspartner og  OIL! relevante oplysninger direkte relateret til det enkelte køb, så som bilregistreringsnummer, kortnummer, købsbeløb, vareart og mængde, indkøbssted, -dato  og -tidspunkt samt  kortholders navn og kontaktoplysninger, hvis der opstår en situation, hvor dette er nødvendigt.

De oplysninger der fremgår af ansøgningen vil blive opbevaret i hele kundeforholdets løbetid og senest 5 år efter ophør. Fakturaer slettes løbende, men opbevares ligeledes 5 år af hensyn til OIL!’s forpligtelser efter bogføringsloven.

Du kan læse mere om OIL!’s behandling af dine personoplysninger i OIL!’s persondatapolitik.

8. Misligholdelse og kortspærring

Såfremt Kontohaver ikke opfylder de forpligtelser, som følger af nærværende aftalevilkår, foreligger der misligholdelse. Ved enhver misligholdelse forbeholder OIL! sig ret til uden forudgående aftale at spærre udstedte OIL! Firmakort.

Hvis OIL! Firmakortet spærres, vil Kontohaver modtage skriftlig meddelelse herom, ligesom Kontohaver vil blive registreret på OIL!s spærreliste. Som registreret på OIL!s spærreliste har Kontohaver ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

9. Ændringer i kontohavers forhold

Enhver ændring i Kontohavers navn eller adresseforhold eller andre forhold, som må antages at have betydning for OIL!, skal meddeles skriftligt til OIL! tank & go ApS, Andkærvej 26, DK-7100 Vejle.

10. Ændring af aftalevilkår for brug af OIL! Firmakort

OIL! er til enhver tid berettiget til at ændre aftalevilkårene for OIL! Firmakort med en måneds varsel på OIL!s hjemmeside. Såfremt Kontohaver benytter kortet efter ændringerne, betragtes dette som accept af de nye aftalevilkår. Hvis ændringerne ikke accepteres, skal OIL! Firmakort klippes over og returneres til OIL!.

11. Generelle handelsbetingelser

Aftalen om OIL! Firmakort er i øvrigt reguleret af OIL! tank & go ApS’ Generelle handelsbetingelser – Erhverv, der er frit tilgængelig på www.oil-tankstationer.dk.

12. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Tvister mellem parterne, som udspringer af aftalen, skal afgøres ved de almindelige domstole i Danmark.

OIL! tank & go ApS

April 2021

Information om OIL! Firmakort

Ansøg om et OIL! Firmakort - sådan fungerer det:

Udfyld ansøgningsformularen for kortet i vores onlineformular. Det udfyldte ansøgningsskema overføres automatisk pr. e-mail til serviceteam@oil-tankstationer.dk til OIL! tank & go ApS, Andkærvej 26, 7100 Vejle.

Ansøgning via online-formular    Ansøgning via PDF-formular

Spørgsmål om OIL! Firmakort

serviceteam@oil-tankstationer.dk 
+45 76 409 409

  Ring   E-mail