Pressefotos & mediebibliotek

Tænk hurtigt
Tank billigt

Betingelser for anvendelse af pressefotos og medier

Nedenfor finder du betingelserne for brug af OIL! tank & go’s (herefter ”Rettighedshaver”) billeder, der efter anmodning udleveres til brug til dig som bruger.

Billeder fra Rettighedshaveren til forud anmodet brug vil kun blive gjort tilgængelige, hvis følgende brugsbetingelser accepteres på forhånd. Krænkelse af ophavsretten kan resultere i både strafferetlige og civile sanktioner.

1. Anvendelsesomfang

De viste billeder forbliver altid Rettighedshaverens ejendom. Brugeren er forpligtet til udelukkende at anvende de af Rettighedshaverens udleverede billeder til det formål, som Rettighedshaveren på forhånd skriftligt er informeret om, og som Rettighedshaveren har givet samtykke til. Enhver anden brug er forbudt og kræver forudgående skriftligt samtykke fra Rettighedshaveren med kendskab til det videre anvendelsesområde.

Billederne må kun bruges som helhed. Det respektive billedudtryk må ikke ændres. Enhver ændring af billedet kræver forudgående skriftlig godkendelse.

Brugeren må ikke uden Rettighedsindehaverens forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke reproducere billederne ud over det godkendte formål, opbevare dem permanent, stille dem til rådighed for tredjemand til brug eller indgå underlicensaftaler eller lignende aftaler eller at de eksisterende ophavsrettigheder krænkes på anden måde.

2. Vederlag

Overdragelsen af de begrænsede brugsrettigheder er gratis. Brugeren forpligter sig til at give Rettighedshaveren et gratis eksemplar eller i tilfælde af onlinepublikationer at henvise til dem ved at annoncere et tilsvarende link og om nødvendigt give Rettigshaveren adgang til hjemmesiden.

3. Angivelse af kilde

Brug af billederne er kun tilladt, hvis den respektive kilde er angivet, som du kan finde i de detaljerede oplysninger for hvert billede. De angivne firmanavne må ikke forkortes eller ændres og skal vedhæftes billedet på en tydeligt synlig måde.

4. Skadeserstatning / ansvarsfritagelse

Enhver garanti er udelukket, Rettighedsindehaverens ansvar er begrænset i det omfang, ansvaret kun er for forsæt og grov uagtsomhed og for skade på liv, lemmer og helbred.

Brugeren fritager Rettighedshaveren og tilknyttede selskaber for alle skader som følge af brugen.

5. Afsluttende bestemmelser

Enhver tvist på baggrund af disse betingelser og brug af Rettighedshaverens billeder skal behandles ved de danske domstole i den retskreds, hvor Rettighedshaveren har hovedsæde. Denne aftale er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG.

Hvis en af bestemmelserne i disse vilkår for brug er ineffektiv, vil gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke blive påvirket. I dette tilfælde vil den ugyldige bestemmelse blive erstattet af en bestemmelse, der svarer til det generelle formål med denne aftale og gældende lov.

Ændringer eller tilføjelser til disse betingelser skal være skriftlige. Dette gælder også ved annullering af dette skriftlige formkrav.

Kontakt for pressen

OIL! Kontakt for pressen

OIL! tank & go ApS
Andkærvej 26
7100 Vejle

+45 76 409 409

OIL! Kontakt for pressen

Kontakt for pressen

OIL! tank & go ApS
Andkærvej 26
7100 Vejle

+45 76 409 409

Pressefotos og medier

Pressefotos & mediebibliotek

Vi stiller gerne gratis et udvalg af medier til rådighed for dig. 
Ved at downloade accepterer du betingelser for anvendelse af pressefotos og medier, hvis generelle tekst kan ses på vores hjemmeside.

Pressefotos & mediebibliotek

Pressefotos og medier

Vi stiller gerne gratis et udvalg af medier til rådighed for dig. 
Ved at downloade accepterer du betingelser for anvendelse af pressefotos og medier, hvis generelle tekst kan ses på vores hjemmeside.