OIL! Firmakort – når det skal være nemt og bekvemt.

OIL! Firmakort - når det skal være

nemt og bekvemt

OIL! Firmakort – når det skal være nemt og bekvemt.

OIL! Firmakort - når det skal være

nemt og bekvemt

OIL! Firmakort – når det skal være nemt og bekvemt.

OIL! Firmakort - når det skal være

nemt og bekvemt

Tænk hurtigt
Tank billigt

BETINGELSER FOR BRUG AF OIL!’S KUNDEPORTAL

1.    Genstand for og brug af portalen

(a)    Disse brugsbetingelser fra OIL! tank & go ApS (herefter kaldet ”OIL!”) fastlægger betingelserne for brug af OIL!’s kundeportal (herefter kaldet ”Kundeportalen“) for kunder med et OIL! Firmakort (herefter kaldet ”Firmakort”) og kundens medarbejdere (herefter tilsammen kaldet ”Brugere“). Ved sin registrering i og/eller brug af Kundeportalen, accepterer Brugeren disse brugsbetingelser. 

(b)    I OIL!’s persondatapolitik informerer OIL! om den behandling af personoplysninger, der udføres i forbindelse med drift af kundeportalen. Brugeren gøres ved registreringen og/eller brugen af Kundeportalen opmærksom på behandling af dennes personoplysninger. 

(c)    Kun firmakortkunder, dvs. kontohavere med et eller flere firmakort, samt deres internt bemyndigede medarbejdere, har ret til at bruge Kundeportalen.

(d)    Brugen af Kundeportalen er gratis, herunder for firmakortkunder. 

(e)    Kundeportalen gør det muligt for Brugere at hente informationer om optankninger med Firmakort via firmakortkontoen (især download af fakturaer, visning af forbrugsevalueringer, udlæsning af gemte stamdata), at bestille nye Firmakort eller at redigere data for eksisterende Firmakort eller at spærre Firmakort.

(f)    For alle forhold vedrørende eller i forbindelse med brugen af OIL! Firmakort, gælder de almindelige aftalevilkår for OIL! Firmakort.

2.    Registrering

(a)    Med henblik på brug af Kundeportalen, skal Brugere registrere sig i Kundeportalen med angivelse af data om kunden, herunder kundenummer for firmakortkonto, samt Brugerens personlige oplysninger, herunder fornavn, efternavn og e-mailadresse, samt eventuelt telefonnummer. Brugeren er ansvarlig for, at de kontaktdata og andre oplysninger, der spørges om under registreringen, er fuldstændige og korrekte.

(b)    Efter registreringen sender OIL! til den af Brugeren angivne e-mailadresse et automatisk genereret password for adgang til Kundeportalen.

(c)    For at afslutte registreringen skal brugeren logge sig ind i Kundeportalen med det modtagne password. Brugeren skal af hensyn til sikkerheden efterfølgende vælge sit eget, personlige password. Først efter valg af eget password, er registreringen færdig. Denne fremgangsmåde gælder for alle Brugere, der skal være aktiv i Kundeportalen.

(d)    Brugeren er ansvarlig for, at adgangsdata og password ikke gøres tilgængelige for tredjepart.

3.    Opdatering af stamdata

(a)    Kunder med Firmakort har pligt til uden ugrundet ophold at opdatere stamdata inde i Kundeportalen, hvis stamdata ændrer sig i den tid, hvor Firmakortene er i brug. Dette gøres inde i under de personlige indstillinger i Kundeportalen. Hvis det ikke lykkes for kunderne at opdatere stamdataene, skal kunden tage kontakt til OIL! for at få ændret dataene.

4.    Ændringer / indstillinger i Kundeportalen

(a)    OIL! er når som helst berettiget til at ændre de gratis tjenester, der stilles til rådighed på Kundeportalen, gratis eller mod betaling at stille nye tjenester til rådighed, og at ophøre med at stille Kundeportalen til rådighed.

5.    Ophavsrettigheder

(a)    Ophavsretten til Kundeportalen, den grundlæggende struktur og indholdet tilhører i sin helhed OIL! OIL! forbyder hermed enhver delvis eller fuldstændig redigering, ændring, visning eller præsentation, offentliggørelse, udstilling, mangfoldiggørelse eller distribution af Kundeportalen og dens indhold.

6.    Erstatningsansvar

(a)    Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse brugsbetingelser angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

(b)    OIL! er ikke ansvarlig for kundens og Brugernes manglende opfyldelse af minimumssystemkrav til brug af Kundeportalen.

(c)    OIL! hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader eller strafbar erstatning. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand, samt omkostninger til reetablering og geninstallering mv. betragtes under alle omstændigheder som indirekte tab eller følgeskader. 

(d)    OIL! er ikke ansvarlig over for kunden og Brugerne, når der indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter OIL!’s opfyldelse af sine forpligtelser, herunder bl.a. krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vira, hacking, spamming, nedbrud eller anden uforudset og ekstraordinær belastning af de it-systemer eller telenet som OIL! anvender, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som OIL! ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er OIL! berettiget til at udskyde leveringen af Kundeportalen samt beslægtede ydelser. Kundens modydelse suspenderes i samme tidsrum som de førnævnte forhold hindrer opfyldelsen af.

7.    Spærring af adgang til Kundeportalen

(a)    OIL! kan midlertidigt eller permanent spærre Brugerens adgang til Kundeportalen, hvis der foreligger konkrete indikationer for, at Brugeren har overtrådt disse brugsbetingelser og/eller gældende lov, eller hvis OIL! har en anden legitim interesse i at spærre adgangen.

(b)    OIL! har bl.a. en legitim interesse i at spærre Brugerens adgang til Kundeportalen, hvis det mellem kunden og OIL! indgåede aftaleforhold om brug af Firmakort ophører, eller hvis kunden ikke betaler en forfalden faktura rettidigt eller et automatisk træk ikke kan gennemføres.

8.    Afsluttende bestemmelser

(a)    Disse brugsbetingelser er underlagt dansk ret med fravigelse af den internationale købelov (CISG).

(b)    Enhver tvist i forbindelse med disse brugsbetingelser, herunder tvister om betingelsernes eksistens eller gyldighed, skal indbringes for de almindelige danske domstole i OIL!’s værneting. 

(c)    Skulle en af bestemmelserne i de nærværende brugsbetingelser være ugyldig, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf. I stedet for den ugyldige bestemmelse skal den gyldige bestemmelse gælde som aftalt, der ligger så nær på parternes økonomiske hensigt som muligt.

(d)    Ændringer af eller tilføjelser til disse betingelser skal affattes skriftligt for at være gyldige. Dette gælder også for ophævelse af kravet om skriftlighed.

OIL! tank & go ApS
Andkærvej 26
DK-7100 Vejle

+45 76 409 409

CVR-nr.: 36 55 28 16